دانلود تصفیه فاضلاب سپتیك تانگ

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:
ضرورت تحقیق      

 باكتریها و میكروبهای بیماریزا 

 تعریف فاضلاب  

 ضرورت بهینه سازی سپتیك تانك       

 مشخصات  فیزیكی    

 مشخصات فاضلاب       

 انواع  فاضلاب 

مشخصات شیمیایی   

 فاضلاب  صنعتی        

 فاضلاب خانگی       

 تصفیه  فاضلاب 

 فاضلاب سطحی       

 ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب 

 تاریخچه      

  سپتیك تانك  

 شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های كوچك    

 علل كاربرد سپتیك  تانك

تعریف سپتیك تانك      

 توصیف  سیستم RBC 

  تاریخچه توسعه سیستم RBC 

 اصول تصفیه بیو لو ژیكی   

 مرحله  بندی كردن واحدهای RBC 

 موازنه جرم روی سیستم RBC     

 موازنه جرم روی سیستم RBC     

 اثر PH 

 پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیكی   

اثر دما     

 اثر سمیت وروش كاهش آن     

 مشكلات عملیات اجرایی         

 محدوده بارهیدرولیكی  مناسب برای سیستم RBC   

تجهیزات و راه اندازی       

 تلفیق سپتیك  تانك با RBC 

 قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیك   

 اصول تشابه  

تئوری تشابه

  محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی   

  مختصری در مورد طراحی مدل    

 محاسبه تعداد دیسكها 

 محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك       

 جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت

 ساخت پایلوتها  ونصب تجهیزات مربوطه      

 نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC      

 محاسبه میزان انرژی تقریبی  لازم باری تماس دهنده ها         

 آزمایشات    

 نحوه مونتاژ سیستم     

 اكسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی        

 آزمایش اندازگیری اكسیژن محلول DO 

 اندازه گیری مواد معلق MISS

 آزمایش اكسیژن مورد نیا شیمیایی COD 

مواد و روشها   

 كل مواد باقیمانده T.S   

 آزمایش اكسیژ ن محلول DO 

 محلولهای لازم  و روشهای ساخت آنها    

 اكسیژن  مورد نیاز  شیمیایی COD   

 آزمایش اكسیژن مورد نیا بیو شیمیایی 

مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده 

دستگاهها و وسایل مورد نیاز   

 سیستمهای مركب      

 مختصری در مورد میكرو بیو لوژی سیستم     

مو جودات زنده  موجود در سیستم            

 مكانیزم سپتیك تانك   

 محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم    

 رشد فیلم در RBC 

 انتقال اكسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم     

  توسعه فیلم            

 تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم        

 تاثیر سطح مدیل MEDIA روی رشد فیلم و راندمان سیستم   

 اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم        

فصل پتنجم : نتایج و بحث     

 اثر افزایش دور الكتروموتور در پایلوت      

 تغییرات PH نسبت به زمان         

 تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم   

 اثر افزایش  ضخات فیلم برراندمان حذف COD     

 تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت           

 تاثیر كاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی     

 تغییرات جامدات معلق T.S.S در ورودی و خروجی پایلوت    

 تغییرات جامدات كل T.S در ورودی و خروجی پایلوتها           

 بررسی راندمان حذف COD  در دو پایلوت    

 تغییرات جامدات معلق فرار V.S.S در ورودی و خروجی پا یلوتها         

نتایج       

 مشكلات عملیات       برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,