دانلود مقاله آماده سازی سطوح فلزی و فسفاتكاری


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


آماده سازی سطوح فلزی

Pretreatment 

پیش از اعمال رنگ 

مرحله چربیگیری 

پیش چربیگیری

آماده سازی فلز  

مرحله فسفاتاسیون 

فسفاتكاری قبل از جنگ جهانی  

سابقه تاریخی

توسعه در زمان جنگ  

فسفاتكاری درطی جنگ جهانی  

اندیشه‌های نظری

توسعه بعد از جنگ  

زینك اورتوفسفاتها 

مكانیسم‌های واكنش 

فسفات آهن  

فسفات منگنز  

شتابدهنده‌ها  

تشكیل پوشش  

شتابدهنده‌های اكسید كننده  

شتابدهنده‌های نیكل و مس  

شتاب با تركیبات نیتر و آلی  

شتابدهندگی نیترات  

شتاب دهنده كلرات  

كنترل آهن فرو  

مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی  

پوشش فسفات فلزات قلیایی  

پوششهای فسفات منگنز  

پوششهای زینك فسفات  

ایست گازدهی  

تكامل پوشش  

اندازه گیری پتانسیل  

منحنی‌های زمان  و زن پوشش  

وزن و ضخامت پوشش  

آزمون میكروسكپی  

تردی هیدروژنی  

خلل و فرج پوشش  

تمیز كننده‌های قلیایی  

مهیا كردن سطح

عوامل ظریف 

گرایشها جه تكامل تمیز كننده قلیائی  

تمیز كننده‌های حلالی  

زنگبری قلیائی  

تمیزكاری با حلالهای قابل امولسیون  

چربیگیری با بخار  

تمیز كننده‌های حلالی دیگر  

تمیزكاری با حلالهای امولسیون شده  

روشهای تمیزكاری مكانیكی و ویژه  

تمیز كننده‌های اسیدی  

تمیز كننده‌های بخاری و فشار بالا  

تمیز كاری سایشی  

تمیزكاری مافوق صوتی  

تمیز كاری الكترولیتی  

ارزیابی تمیز كننده  

تمیزكاری خطی و غیر خطی  

فرآیندهای فسفات آهنی سبك وزن 

پوششهای پایه رنگ

تمیز كننده  پوشش دهنده‌ها چربیگری و فسفاته توام  

فرآیندهای با تمیز كننده جداگانه  

فرآیند پاششی  

فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه  

سیستمهای آندی  

آماده سازی برای رنگ الكترولیتی  

زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر  

سیستمهای كاتدی  

آماده سازی فولاد  

آماده سازی برای پوشش پودر  

آماده سازی آلومینیوم  

آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه  

پوشش دادن ضخیم با فسفات   فسفاتكاری ضخیم

محصول آمیزه‌ای  

فرآیندهای فسفات منگنز  

فرآیندهای فسفات فرو  

عمل پوشش كاری جهت جلوگیری از زنگ زدن  

فرآیندهای زینک فسفات  

پارافین‌ها  

مواد پوششی ضد زنگ  

پوششهای فسفات سیاه  

مواد محافظ آلی  

روانكاری سطح یاتاقان 

فرآیند با دوام كردن  

تمیزكاری و شستشو  

فرآیند در عمل  

فسفات كردن با فسفات منگنز  

آماده سازی  

قطعات عمل شده  

خشك كردن و روانكاری  

مهیا كردن قبل از فسفاتكاری  

عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاری

مواد عمل آورندة عاری از كروم  

عملیات بعد از فسفات دار كردن  

فرآیند آماده سازی سطح خودرو  

مواد عمل آورنده دیگر  

آزمایشبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,