دانلود پاورپوینت علف های هرز
دانلود
 مشخصات عمومی

گل آذین

تیره گرامینه :

مشخصات ساقه

شكل برگ

مادر گندم                            

شكل ریشه

دم روباهی كشیده                 

بید گیاه( علف گندمی)                     

علف پشمكی                               

یولاف وحشی                                      

پنجه مرغی                               

مرغ                                             

جو وحشی                                 

سوروف                                  

ارزن وحشی                              

چچم                                         

چمن یكساله                                          

علف خونی ( علف قناری)                    

چسبك                                             

چاودار                                               

قیاق                                       

مشخصات تیره اویارسلام:

ساقه

ریشه

گل آذین

برگ

اویار سلام زرد                   

اویارسلام   قرمز                    

تیره جگنها                                      

سوف (سرسپوس)                

علفهای هرز پهن برگ

سازو                                    

تاج خروس خوابیده          

تیره تاج خروس                          

تیره اسفناجیان                      

تاج خروس ریشه قرمز                   

علف شور                                

سلمه تره                       

علف هفت بند                  

تیره علف هفت بند                      

ترشك                                    

ترشك                                    

گزنه وحشی                               

تیره گزنه                                        

هویج وحشی                            

تیره جعفری                                       

كیسه كشیش               -

تیره شب بو                                  

خاكسیر شیرین                   

ترب وحشی                         

خردل وحشی                        

خاكشیر تلخ                           

قلیانك                                   

تیره  میخك                            

جغجغك                          

گندمك                                  

شقایق                               

تیرخشخاش                             

فرفیون                         

تیره فرفیون                             

خار شتر                           

تیره بقولات                                     

شیرین بیان                           

گون                             

گیاهان انگل

سس درختی                            

تیره سس                                         

تیره گل جالیز                                  

سس معمولی (سس یونجه)       

گل جالیز                                    برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,