دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی کلزا


پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:كلیاتی دربار كلزا 

 اهمیت وجایگاه كلزا در ایران 

 سطح زیركشت، تولید وعملكرد كلزا در جهان و ایران 

 تركیب شیمیایی دانه كلزا 

 خصوصیات گیاه شناسی 

 ریشه 

 ساقه 

 برگ 

 گل 

 میوه 

 دانه كلزا 

 مراحل فنولوژی 

 اكولوژی كلزا 

 كاشت  

 آماده سازی زمین 

 تاریخ كاشت 

 میزان بذر وتراكم بوته 

 عمق و ابعاد كاشت 

 روش كاشت 

 داشت 

 نیازهای غذایی 

 علف‌های هرز 

 آفات و بیماری‌ها 

 برداشت 

 خرمن كوبی 

 انبار كردن 


فصل دوم : بررسی منابع 

 تنش 

 تنش خشكی یا تنش آبی 

 مكانیزم‌های مقاومت به خشكی 

 تنظیم اسمزی 

 تأثیر تنش خشكی بر رشد برگ 

 تأثیر تنش خشكی بر رشد ساقه و برگ 

 عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكی ورژیمهای رطوبتی 

 تأثیر تنش خشكی بر عملكرد دانه 

 تأثیر تنش خشكی بر اجزای عملكرد 

 تعداد خورجین در گیاه بوته 

 تعداد دانه در خورجین 

 وزن هزار دانه 

 شاخص برداشت 

 تأثیر تنش خشكی بر صفات كیفی 

 درصد روغن دانه 

 تجزیه و تحلیل رشد 

 تجمع ماده خشك 

 شاخص سطح برگ 


فصل سوم : مواد و روش ها 

 مشخصات محل اجرای آزمایش 

 مشخصات آزمایش 

 معرفی تیمارها 

 طرح آزمایشی 

 تجزیه آماری 

 عملیات زراعی 

 آماده سازی زمین 

 کاشت 

 داشت 

 برداشت 

 برآورد شاخص های رشد 

 نمونه برداری 

 تعیین سطح برگ 

 تعیین وزن خشك برگ و وزن خشك كل 

 اندازه گیری صفات كمی 

 اندازه گیری صفات كیفی مورد مطالعه 

 تعیین درصد روغن دانه 

 تعیین مراحل فنولوژیکی 

فصل چهارم : نتایج و بحث 

 تأثیر تنش خشكی بر ویژگیهای مورفولوژیكی، ساختاری و زراعی 

 ارتفاع بوته 

 تعداد شاخه فرعی در بوته 

 قطر ساقه 

 طول خورجین ساقه اصلی 

 طول خورجین شاخه فرعی 

 طول خورجین بوته 

 تعداد خورجین در ساقه اصلی 

 تعداد خورجین در شاخه فرعی 

 تعداد خورجین در بوته 

 تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی 

 تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی 

 تعداد دانه در خورجین 

 وزن هزار دانه 

 عملكرد دانه 

 عملكرد بیولوژیك 

 شاخص برداشت 

 تأثیر تنش خشكی بر روی صفات كیفی 

 درصد روغن دانه 

 عملكرد روغن دانه 

 تأثیر تنش خشكی بر روی شاخص‌های رشد 

 وزن خشك كل گیاه 

        روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی 

        روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

        روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 وزن خشك برگ 

     روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی 

     روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

     روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 شاخص سطح برگ 

       روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی 

      روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

        روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 همبستگی ساده صفات مورد مطالعه 

 نتیجه گیری كلی 

 پیشنهادات 

فهرست منابعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,