رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی کلزا


پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:كلیاتی دربار كلزا 

 اهمیت وجایگاه كلزا در ایران 

 سطح زیركشت، تولید وعملكرد كلزا در جهان و ایران 

 تركیب شیمیایی دانه كلزا 

 خصوصیات گیاه شناسی 

 ریشه 

 ساقه 

 برگ 

 گل 

 میوه 

 دانه كلزا 

 مراحل فنولوژی 

 اكولوژی كلزا 

 كاشت  

 آماده سازی زمین 

 تاریخ كاشت 

 میزان بذر وتراكم بوته 

 عمق و ابعاد كاشت 

 روش كاشت 

 داشت 

 نیازهای غذایی 

 علف‌های هرز 

 آفات و بیماری‌ها 

 برداشت 

 خرمن كوبی 

 انبار كردن 


فصل دوم : بررسی منابع 

 تنش 

 تنش خشكی یا تنش آبی 

 مكانیزم‌های مقاومت به خشكی 

 تنظیم اسمزی 

 تأثیر تنش خشكی بر رشد برگ 

 تأثیر تنش خشكی بر رشد ساقه و برگ 

 عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكی ورژیمهای رطوبتی 

 تأثیر تنش خشكی بر عملكرد دانه 

 تأثیر تنش خشكی بر اجزای عملكرد 

 تعداد خورجین در گیاه بوته 

 تعداد دانه در خورجین 

 وزن هزار دانه 

 شاخص برداشت 

 تأثیر تنش خشكی بر صفات كیفی 

 درصد روغن دانه 

 تجزیه و تحلیل رشد 

 تجمع ماده خشك 

 شاخص سطح برگ 


فصل سوم : مواد و روش ها 

 مشخصات محل اجرای آزمایش 

 مشخصات آزمایش 

 معرفی تیمارها 

 طرح آزمایشی 

 تجزیه آماری 

 عملیات زراعی 

 آماده سازی زمین 

 کاشت 

 داشت 

 برداشت 

 برآورد شاخص های رشد 

 نمونه برداری 

 تعیین سطح برگ 

 تعیین وزن خشك برگ و وزن خشك كل 

 اندازه گیری صفات كمی 

 اندازه گیری صفات كیفی مورد مطالعه 

 تعیین درصد روغن دانه 

 تعیین مراحل فنولوژیکی 

فصل چهارم : نتایج و بحث 

 تأثیر تنش خشكی بر ویژگیهای مورفولوژیكی، ساختاری و زراعی 

 ارتفاع بوته 

 تعداد شاخه فرعی در بوته 

 قطر ساقه 

 طول خورجین ساقه اصلی 

 طول خورجین شاخه فرعی 

 طول خورجین بوته 

 تعداد خورجین در ساقه اصلی 

 تعداد خورجین در شاخه فرعی 

 تعداد خورجین در بوته 

 تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی 

 تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی 

 تعداد دانه در خورجین 

 وزن هزار دانه 

 عملكرد دانه 

 عملكرد بیولوژیك 

 شاخص برداشت 

 تأثیر تنش خشكی بر روی صفات كیفی 

 درصد روغن دانه 

 عملكرد روغن دانه 

 تأثیر تنش خشكی بر روی شاخص‌های رشد 

 وزن خشك كل گیاه 

        روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی 

        روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

        روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 وزن خشك برگ 

     روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی 

     روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

     روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 شاخص سطح برگ 

       روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی 

      روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول 

        روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی 

 همبستگی ساده صفات مورد مطالعه 

 نتیجه گیری كلی 

 پیشنهادات 

فهرست منابعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 43
     
print

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ گوشتی

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:
تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران 

تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی  

 تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره رشد 

 احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد 

 احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد 

 محدودیت خوراک 

 محدودیت کیفی خوراک 

 محدودیت کمی خوراک 

 تغذیه هر روزه 

 تغذیه یک روز در میان 

 تغذیه پیش از تخمگذاری 

 سوخت و ساز کلسیم 

 وزن و جثه بدن 

 ترکیبات بدن 

 وزن تخم مرغ و جوجه درآوری 

 تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید 

احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید 

 احتیاجات پروتئین خام و آمینو اسید گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید 

 مدیریت گله های مرغ مادر گوشتی 

 مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن 

 مدیریت برنامه نوری 

 مدیریت کنترل شرایط محیطی 

 جهت قرار گرفتن آشیانه ها شرقی غربی و شمالی جنوبی 

 ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه 

 تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی 

 مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتی 

فصل سوم: مواد و روشها

 محل انجام پژوهش 

 جامعه آماری 

 واحد آماری 

 نرم افزار مورد استفاده 

 نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش 

 اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی 

 نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی جهت آزمایش شیمیایی 

 انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی 

 سختی کل 

 سختی کلسیم 

 سختی منیزیم 

 سختی کلر 

 باقیمانده تبخیر 

 معادل NaCl 

 تعیین قلیائیت کل 

 تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه و تحلیل 

 ضریب همبستگی 

 تجزیه واریانس 

 روابط رگرسیون 

 متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتی 

 متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 متغییرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید  تا  هفتگی 

 متغییرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی 

 متغییرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی 

فصل چهارم: نتایج و بحث

 متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی 

 اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی 

 اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی 

 اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی 

 اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی 

 اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن  هفتگی 

 اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی 

 اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله تک سنی چند سنی 

 اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش 

 اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی 

 متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری 

 اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله تک سنی چند سنی 

 اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش 

 اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی 

 اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ 

 اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 اثر مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی 

 اثر نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری 

 اثر تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی  

 اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید  تا  هفتگی 

 اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 اثر پروتئین خام مصرفی سرانه در روز خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 اثر سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید  

 اثر نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری 

 اثر تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی  

 اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم 

 اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم 

 متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین در دوره تولید گله های مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم 

 اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم 

 متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش 

 اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی  

 اثر میزان سختی کل 

 اثر میزان باقیمانده تبخیر 

 اثر میزان قلیائیت کل 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع 

ضمائم 

خلاصه انگلیسی 

فهرست جداول

 اثر زمان شروع محدودیت غذایی یك روز در میان در عملكرد مرغ مادر گوشتی 

 اثر تأمین مقدار مساوی خوراك در برنامه یك روز در میان یا هر روزه در رشد نیمچه خروس گله های 

مادر گوشتی 

 تأثیر جیره غذایی پیش از تخمگذاری بر تولید مرغ های مادر گوشتی در فاصله  تا  هفتگی 

 تأثیر تغذیه پیش از تخمگذاری بر وزن بدن مرغ مادر گوشتی 

 انرژی قابل سوخت و ساز جیره های غذایی كه با نیمچه های لگهورن و مادر گوشتی تعیین شده اند 

 تأثیر انرژی قابل سوخت و ساز اختصاص یافته بر عملكرد مرغ های مادر گوشتی  تا  هفتگی 

 تأثیر عملكرد خروس بالغ گله های مادر گوشتی در ارتباط با میزان مصرف انرژی قابل سوخت و ساز 

 تأثیر میزان انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی خروس گله های مادر گوشتی بین  تا  هفتگی بر 

وزن  هفتگی 

 تأثیر پروتئین خام جیره غذایی بر درصد بارروی مرغ های مادر گوشتی تا سن  هفتگی 

 تأثیر وزن و یكنواختی وزن بدن گله های مرغ مادر گوشتی بر درصد باروری و تعداد جوجه تولیدی 

 تأثیر سن گله های مرغ مادر گوشتی در زمان تحریك نوری بر میزان توسعه دستگاه  تولیدمثلی در 

زمان بلوغ جنسی 

 تأثیر تحریك نوری نیمچه های مادر گوشتی در سن  تا  روزگی بر روی میزان جوجه تولیدی 

 تأثیر تحریك نوری نیمچه های مادر گوشتی در وزن  یا / كیلوگرم بر میزان تخم مرغ تولیدی 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 


 تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادر گوشتی در سن  هفتگی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای وضعیت مزرعه پرورش گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد گله تک سنی چند سنی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره پرورش با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی درخصوص تعداد گله تک سنی چند سنی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای میزان تراکم در واحد سطح آشیانه های خروس گله های مادر گوشتی در دوره پرورش با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه گله های مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 تجزیه خوشه ای ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 تجزیه خوشه ای کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای پروتئین خام مصرفی سرانه در روز خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 تجزیه خوشه ای سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 تجزیه خوشه ای ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار کل در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار قابل هضم در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار کل در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار قابل هضم در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار کل در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار قابل هضم در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار کل در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار قابل هضم در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار کل در دوره تولید 

گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار قابل هضم در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسیدهای متیونین+ سیستئین براساس معیار کل در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسیدهای متیونین+ سیستئین براساس معیار قابل هضم در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار کل خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 رابطه رگرسیون کل مصرف سرانه آمینو اسید ها متیونین و متیونین+ سیستئین و لیزین با معیار قابل هضم خروس 

گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید 

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار کل خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید  

 تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمینو اسید لیزین براساس معیار قابل هضم خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید و کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید  

 رابطه رگرسیون کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز با میزان سختی کل و باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش 

 تجزیه خوشه ای میزان سختی کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید        

 تجزیه خوشه ای میزان باقیمانده تبخیر آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید  

 تجزیه خوشه ای میزان قلیائیت کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید       

 نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز 

 نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس 

گله های مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز 

 نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده گله های مرغ مادرگوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز 

 نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز 

 ارتفاع از سطح دریا متر در محل مزارع مرغ مادر گوشتی و کارخانه جوجه کشی گله های مورد پژوهش 

 ارتفاع از سطح دریا متر در مراکز استانهای کشور 

 میزان خوراک گرم، انرژی قابل سوخت و ساز کیلوکالری، پروتئین خام گرم، مصرفی در  گروه گله های مادر گوشتی مورد پژوهش به ازای تولید  قطعه جوجه گوشتی براساس موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز در دوره تولید  تا  هفتگی       

 میزان خوراک گرم، انرژی قابل سوخت و ساز کیلوکالری، پروتئین خام گرم، مصرفی توصیه شده در کتابچه راهنمای پرورش سویه مورد پژوهش به ازای تولید  قطعه جوجه گوشتی براساس موجودی مرغ مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز در دوره تولید  هفتگی    

 میزان خوراک کیلوگرم، انرژی قابل سوخت و ساز کیلوکالری، پروتئین خام كیلوگرم، سرانه مصرفی در  گروه 

گله های مادر گوشتی مورد پژوهش از سن  تا  هفتگی مرغ و خروس 

 میزان خوراک کیلوگرم، انرژی قابل سوخت و ساز کیلوکالری، پروتئین خام كیلوگرم ، سرانه مصرفی توصیه شده در کتابچه راهنمای پرورش سویه مورد پژوهش در طول دوره تولید  تا  هفتگی مرغ و خروس برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 29
     
print

دانلود خلاصه بیماری های مهم گیاهی


بصورت جدول که مشتمل بر نام بیماری نام لاتین بیماری، نشانه های بیماری و نکات مهم بیماری 

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


برچست ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 40
     
print

دانلود دستورالعمل احداث و نگهداری باغ انگور دیم

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:تهیه زمین و بستر سازی

عملیات ذخیره و حفظ رطوبت

 مراقبت و نگهداری

تغذیه

نیاز آبی

اجرای سیستم رو سیمی روسیمی 

 نگهداری باغ قبل از شروع باردهی 

 انجام هرس فرم دهی

 پوشش و قیم گذاری نهال

استاندارد  نهال انگور

 تامین نهال

كاشت قلمه

چاله كنیبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 55
     
print

دانلود پاورپوینت علف های هرز
دانلود
 مشخصات عمومی

گل آذین

تیره گرامینه :

مشخصات ساقه

شكل برگ

مادر گندم                            

شكل ریشه

دم روباهی كشیده                 

بید گیاه( علف گندمی)                     

علف پشمكی                               

یولاف وحشی                                      

پنجه مرغی                               

مرغ                                             

جو وحشی                                 

سوروف                                  

ارزن وحشی                              

چچم                                         

چمن یكساله                                          

علف خونی ( علف قناری)                    

چسبك                                             

چاودار                                               

قیاق                                       

مشخصات تیره اویارسلام:

ساقه

ریشه

گل آذین

برگ

اویار سلام زرد                   

اویارسلام   قرمز                    

تیره جگنها                                      

سوف (سرسپوس)                

علفهای هرز پهن برگ

سازو                                    

تاج خروس خوابیده          

تیره تاج خروس                          

تیره اسفناجیان                      

تاج خروس ریشه قرمز                   

علف شور                                

سلمه تره                       

علف هفت بند                  

تیره علف هفت بند                      

ترشك                                    

ترشك                                    

گزنه وحشی                               

تیره گزنه                                        

هویج وحشی                            

تیره جعفری                                       

كیسه كشیش               -

تیره شب بو                                  

خاكسیر شیرین                   

ترب وحشی                         

خردل وحشی                        

خاكشیر تلخ                           

قلیانك                                   

تیره  میخك                            

جغجغك                          

گندمك                                  

شقایق                               

تیرخشخاش                             

فرفیون                         

تیره فرفیون                             

خار شتر                           

تیره بقولات                                     

شیرین بیان                           

گون                             

گیاهان انگل

سس درختی                            

تیره سس                                         

تیره گل جالیز                                  

سس معمولی (سس یونجه)       

گل جالیز                                    برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 18
     
print

دانلود شیمی اسانس


شیمی اسانسخرید

دکتر سهیلا صداقت:

شیمی اسانس  روغن های اسانسی،عطر و رایحه در شیمی،بیوسنتز ترکیبات گیاهی،جداسازی و شناسایی ترکیبات گیاهی،شیمی اسانس 


دسته: علوم پایه 
فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 2849 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 208 برچست ها : ,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 49
     
print

دانلود پروژه صادرات زعفران


صادرات زعفران
دانلود پروژه صادرات زعفران ویژه درس بازاریابی و صادرات 

بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2035 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 18

تحقیق صادرات زعفران

تحقیق صادرات زعفران را هم اکنون از فروشگاه ما دانلود کنید

مخصوص درس بازاریابی و صادرات رشته مهندسی صنایع غذایی و سایر رشته های اقتصاد

در این تحقیق توضیحاتی در رابطه با این محصول داده شده است و محاسبات و آمارهای اقتصادی مربوط به صادرات کالابه طور سالانه  بصورت کامل بررسی شده است.

امید است که این تحقیق برای شما عزیزان مفید واقع گردد.


برچست ها : ,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 29
     
print